Ves vznikla patrně při kolonizaci tohoto území litomyšlskými premonstráty v průběhu 13. století. Nejstarší písemná zmínka o této obci pochází z roku 1385, tehdy byla součástí držav litomyšlských biskupů. Jméno obce bývá odvozováno od „svinného místa“,  tedy lokality, na které se vyskytovala divoká prasata (villa  Sweynav“). V roce 1398 se uvádí jako majetek litomyšlského biskupa, kterým zůstala až do husitských válek. V jejím průběhu se litomyšlského zboží zmocnila světská vrchnost ( Kostkové z Postupic), jednotlivé šlechtické rody se pak v držení Litomyšlska – a tedy i Svinné – střídaly až do poloviny 19. století (Pernštejni, Trauttmansdorfové, Valdštejni-Vartenberkové, Thurn-Taxisové), kdy došlo k zásadní změně. Po revolučních událostech let 1848-49 dostali všichni poddaní možnost vykoupit dosud jen propůjčenou půdu a stát se jejími vlastníky, stará šlechtická panství zanikala, bývalé feudální državy se přeměnily na samostatná města a vesnice. V této souvislosti se také Svinná stala samostatnou obcí, posledním rychtářem byl do r. 1850 Jan Štangler z čp. 10, další – starostové – už vzešly z obecních voleb.

Historických zpráv o středověké a raně novověké Svinné není příliš mnoho a jsou značně rozptýlené. O to zajímavější a cennější jsou informace o místních náboženských poměrech, byť se vztahují až ke konci 18. a 19. století. Tak například víme, že ve Svinné se brzy po vyhlášení náboženské tolerance (1781) přihlásil k nově povolenému kalvinismu František Dostál, jeho manželka a dcera. Někdy v první polovině 19. století zapsal do farní kroniky tehdejší českotřebovský farář Antonín Altenhof (k jehož farnosti Svinná náležela) mimo jiné toto:


......Ve vesnicích Svinná a Kozlov je vždy jedna rodina náboženských blouznivců, tzv. nihilistů, náboženské zásady této sekty se nedají zjistit, poněvadž je sami utajují. Její přívrženci jsou velmi vzdorovití, vzpírají se odpovědět duchovní i světské vrchnosti na otázky, které jsou jim položeny,……… zdá se, že nevěří na nesmrtelnost duše ani na onen svět. (Skřivánek s. 57)


R. 1829 měl jakýsi Jan Vytlačil setrvávat v mylné víře a měl k ní dovést Josefa Radiměřského (snad z Kozlova) a Jana Hlaváčka. K roku 1839 je mezi blouznivce řazen Josef Tomar s rodinou (čp. 11). Někteří z nich prý neposílali své děti do školy, proto jim byly úřady odebrány (!). Blouznivci ze Svinné a Kozlova se měli scházet na schůzkách u jakéhosi truhláře v České Třebové,  v polovině 19. století se prý toto blouznivectví šířilo ve Svinné a Kozlově „jako rakovina“.

Nápravu poměrů spatřovaly úřady ve zřízení školy a duchovní správy ve Svinné. Ke stavbě kostela s farou nakonec nedošlo, ovšem školní budova vystavěna byla. Ta první r. 1865, už 1885 však byla vysvěcena školní budova nová, přizdobená poprsím J. A. Komenského, které zhotovil litomyšlský sochař František Metyš. Tato budova, byť po mnohých úpravách, zůstává dodnes srdcem společenského života obce.

Zánik habsburské monarchie, který byl jedním z výsledků velké války, zastihl obyvatele Svinné nepřipravené. Byli prý velmi překvapení, k oslavě této události proto došlo až 30. 10. 1918. Ten den vyšel průvod ze školy na horní konec obce a zde, u rybníka(?) pak byly za zpěvu vlasteneckých písní spáleny portréty Habsburků.

R. 1919 se v obci uskutečnily první poválečné volby, kandidátky zde postavila sociální demokracie (získali 7 mandátů) a agrárníci (5 mandátů). R. 1921 došlo k prvnímu celostátnímu sčítání lidu, Svinná tehdy měla 59 domů, 313 obyvatel (201 katolíků, 43 protestantů a 69 bez vyznání). V dalších obecních volbách (1923) už ve Svinné kandidovali socialisté a lidovci, přičemž obě strany získaly právě 6 mandátů. Léta první republiky běžela v obci celkem poklidně. Od r. 1930 zaznamenali obyvatelé dopady agrární krize, roku 1935 se v obci vyskytla epidemie záškrtu, která postihla většinu dětí, ale naštěstí si vyžádala jen jednu dětskou oběť.

K následujícím desetiletím nenalezla autorka těchto řádků kronikářské záznamy. V jejich průběhu Svinná dozajista sdílela osud československého státu. Jakožto obec s českým obyvatelstvem zůstala po Mnichovu, tedy 29. 9. 1938, součástí druhé republiky, v dalších letech byli i oni vystaveni válečným těžkostem. Roku 1945 se dozajista radovali z porážky nacismu, zatímco od února 1948 i na ně dolehla komunistická diktatura, která postupně připravila sedláky o půdu a živnostníky o vlastní provozovny.

Roku 1960 došlo k experimentálnímu spojení dvou sousedních obcí, totiž Svinné a Kozlova. Nový správní celek nesl označení Kozlov – Svinna,  ukázal se ale jako neživotaschopný, proto už v září 1971 byl rozhodnutím okresního národního výboru opět rozdělen na původní dvě vsi – Kozlov a Svinnou. Ne však na dlouho. Komunistickou ideologií protěžovaná integrace obcí byla Svinná od 1. 7. 1976 sloučena s Českou Třebovou. Tento stav trvá dodnes.

Přehled starostů obce v letech 1850 – 1910

František Řehoř, šenkýř z čp. 1 (1850 – 58)

Mikuláš Jindra, chalupník z čp. 43, (1858 – 1861)

Jan Jindra, učitel a chalupník z čp. 36 (1861 – 67)

Antonín Štangler, rolník z čp. 46 (1867 – 70)

Josef Veselý, rolník z čp. 10 (1870 – 1882)

František Kníř (profese dále neuváděny) z čp. 6 (1882 – 89)

Josef Veselý, rolník z čp. 10 (1889 – 91)

František Jáneš z čp. 53 (1891 – 96)

Antonín Štangler, rolník z čp. 46 (1896 – 98)

Josef Jílek z čp. 60 (1898 – 1901)

Antonín Řehoř, čp neuvedeno (1901 – 5)

Václav Štandl, čp neuvedeno (1905 – 10)

Jan Kníř, čp. neuvedeno (1910 - ?)

Přehled učitelů 1865 – 1914

Bedřich Ježek (1865 – 78)

Josef Fait (1878-79, odešel kvůli nespokojenosti obyvatel s jeho výukou)

Bedřich Ježek (1878 – asi konec 80. let)

Josef Paďour (konec 80. let – asi konec 90. let)

Rudolf Šmejc (? - ?)

Ludvík Pohorský (1914 - ?)

Podle:

Křivohlávek, Jan F. Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí okresu Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 2005, s. 276 -277.

Skřivánek, Milan, Náboženští blouznivci ve Svinné a v Kozlově, in: III. Ročenka Městského muzea Česká Třebová 2008-2013, Česká Třebová 2014, s. 57-63.

Pamětní kniha obce Svinné založena roku 1881, sepsal Josef Veselý č. domu 10

Kronika obce Svinné z let 1920 – 1935

Sestavila Ludmila Kesselgruberová

Poslední fotogalerie
Rychlý vzkazník
Novinky e-mailem

Anonce aktuálních akcí a přehled novinek na webu na Váš e-mail.

Počítadlo

TOPlist